biên bản giám định
1.ちょうさほうこく 「調査報告」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CÁOコク
TRA
BÁOホウ
ĐIỀUチョウ