biện pháp giảm bớt giao thông
câu, diễn đạt
1.かんわさく 「緩和策」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SÁCHサク
HOÃNカン
HÒAワ、オ、カ