biết một cách thấu đáo
động từ
1.こころえる 「心得る」​​
câu, diễn đạt
2.こころえる 「心得る」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TÂMシン
ĐẮCトク