biết tiết chế và kiên nhẫn
câu, diễn đạt
1.ストイック​​

Thảo luận, đóng góp