biểu để đánh dấu
câu, diễn đạt
1.マークシート​​

Thảo luận, đóng góp