biểu hiện ra
động từ
1.しめす 「示す」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỊジ、シ