biểu tượng di chuyển
câu, diễn đạt
1.マイスタージンガー​​

Thảo luận, đóng góp