bím tóc
danh từ
1.おさげ 「お下げ」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bím tóc

1. bện tóc bằng dây buộc tóc (bện tóc lại thành bím tóc)
髪をお下げに編む
2. buộc tóc bằng dây buộc tóc (buộc tóc lại thành bím tóc)
髪をお下げにして
3. thắt nơ buộc tóc (thắt nơ vào bím tóc)
髪を編んでお下げにする

Kanji liên quan

HẠカ、ゲ