bính
danh từ
1.へい 「丙」 [BÍNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BÍNHヘイ