bình chứa
danh từ
1.タンク​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bình chứa

1. bình chứa dầu
石油 〜
2. bình ga
ガス 〜