bình chứa dầu
danh từ
1.タンカー​​

Thảo luận, đóng góp