bình khí ép
câu, diễn đạt
1.スキューバ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bình khí ép

1. sự lặn dùng bình khí ép để thở
〜 ダイビング