bình nước có quai cầm
câu, diễn đạt
1.ショッキ​​

Thảo luận, đóng góp