bình tecmốt
danh từ
1.まほうびん 「魔法瓶」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MA
PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
BÌNHビン