bình thường hóa
động từ
1.ノーマライズ​​

Thảo luận, đóng góp