bình trộn rượu cốc-tai
câu, diễn đạt
1.シェーカー​​

Thảo luận, đóng góp