bình tưới nước kiểu vòi phun
câu, diễn đạt
1.スプリンクラー​​

Thảo luận, đóng góp