bình xịt
danh từ
1.エアゾール​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bình xịt

1. hiệu quả (bình) xịt
エアゾール効果
2. chất xịt
エアゾール噴射剤