bít lỗ thủng
danh từ
1.コーキング​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bít lỗ thủng

1. bít lỗ thủng trực tiếp
コーキングをやり直す