bỏ bê
động từ
1.おこたる 「怠る」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bỏ bê

1. anh ta bỏ bê công việc
彼は職務を怠る

Kanji liên quan

ĐÃIタイ