bờ đê
danh từ
1.つつみ 「堤」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bờ đê

1. bờ đê cao
鼻堤

Kanji liên quan

ĐÊテイ