bỏ đi mà không trả tiền
câu, diễn đạt
1.たおす​​

Thảo luận, đóng góp