bỏ dở công việc
câu, diễn đạt
1.すっぽかす​​

Thảo luận, đóng góp