bộ ly hợp
danh từ
1.クラッチ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bộ ly hợp

1. hệ thống côn (ly hợp)
クラッチ・システム