bộ môn
danh từ
1.ぶもん 「部門」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bộ môn

1. bộ môn hóa học
化学部門

Kanji liên quan

BỘ
MÔNモン