bộ môn thể dục
1.たいいくぶ 「体育部」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỘ
THỂタイ、テイ
DỤCイク