bộ nhớ chỉ đọc ra
câu, diễn đạt
1.ロム​​

Thảo luận, đóng góp