bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM)
câu, diễn đạt
1.ラム​​

Thảo luận, đóng góp