bộ phận cung cấp nguyên nhiên liệu của máy móc
câu, diễn đạt
1.フィーダ​​

Thảo luận, đóng góp