bộ pháp luật
danh từ
1.ほうむ 「法務」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHÁPホウ、ハッ、ホッ、フラン
VỤ