bỏ phiếu vô ký danh
1.むきめいとうひょう 「無記名投票」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DANHメイ、ミョウ
VÔ,MÔム、ブ
ĐẦUトウ
PHIẾU,TIÊU,PHIÊUヒョウ