bộ tách sóng
câu, diễn đạt
1.トランスポンダー​​

Thảo luận, đóng góp