bộ tộc
danh từ
1.ぶぞく 「部族」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bộ tộc

1. Sống trong một bộ tộc nhỏ.
小さな部族で生活する
2. Tham gia bộ tộc.
部族に加わる

Kanji liên quan

TỘCゾク
BỘ