bố trí rải rác
câu, diễn đạt
1.ちらす 「散らす」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bố trí rải rác

1. bố trí lính rải rác
兵を散らす

Kanji liên quan

TÁNサン