bộ vét tu-xe-đô
danh từ
1.タキシード​​

Thảo luận, đóng góp