bói
động từ
1.うらなう 「占う」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHIẾM,CHIÊMセン