bơi cự ly ngắn
câu, diễn đạt
1.スプリンター​​

Thảo luận, đóng góp