bội phần
1.よりおおく 「より多く」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐA