bởi vì được sự giúp đỡ
câu, diễn đạt
1.おかげで 「お蔭で」 [ẨM]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ẨMイン、オン