bởi vì là
câu, diễn đạt
1.なぜならば 「何故ならば」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CỐ