bom bia rượu
danh từ
1.バーレル​​
2.バレル​​

Thảo luận, đóng góp