bóng bán dẫn
câu, diễn đạt
1.トランジスタ​​

Thảo luận, đóng góp