bóng đánh ra ngoài
câu, diễn đạt
1.ファウル​​

Thảo luận, đóng góp