bóng đen bao phủ
1.かげり 「翳り」 [Ế]​​
câu, diễn đạt
2.かげり 「陰り」 [ÂM]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng đen bao phủ

1. bóng đen bao phủ tâm hồn
心の翳り

Kanji liên quan

ÂMイン
エイ