bóng đen bao phủ
câu, diễn đạt
1.かげり 「陰り」 [ÂM]​​
2.かげり 「翳り」 [Ế]​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng đen bao phủ

1. bóng đen bao phủ tâm hồn
心の翳り

Kanji liên quan

ÂMイン
エイ