bóng gậy cong
danh từ
1.アイスホッケー​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng gậy cong

1. bóng chơi trong môn khúc côn cầu
アイスホッケー用パック