bóng loáng
tính từ
1.つるつる​​
2.きらめく​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bóng loáng

1. áo da mới bóng loáng
〜な新しい革コート