bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn
câu, diễn đạt
1.からりと​​

Thảo luận, đóng góp