bông tươi
danh từ
1.げんめん 「原綿」 [NGUYÊN MIÊN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MIÊNメン
NGUYÊNゲン