bông tuyết
danh từ
1.せっぺん 「切片」 [THIẾT PHIẾN]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHIẾNヘン
THIẾTセツ、サイ