bột chàm
danh từ
1.インジゴ​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ bột chàm

1. Màu trắng chàm
インジゴホワイト
2. Màu đỏ chàm
インジゴ・カルミン